Scalibra skal være best på kvalitet i Norge.

Scalibra tar kvalitet på alvor. Dette gjelder både gjennomføring av kalibrering av kunders måleutstyr og tjenester som tilbys kunder generelt. Kvaliteten tilknyttet kalibrering av kunders utstyr sikres gjennom akkreditering og regelmessig deltagelse i sammenlignede laboratorieprøvinger som betegnes som SLP. Begge aktiviteter bekrefter nøyaktighet av kalibreringsmålinger som Scalibra utfører på kunders måleutstyr.

Akkreditering

Scalibra tilbyr akkrediterte kalibreringstjeneste innen temperatur og fuktighet. Dette innebærer at metodene som anvendes i forbindelse med kalibreringer kunders måleusikkerhet er akkreditert. Dette innebærer også at en uavhengig tredjepart har gjennomført samsvarsvurdering av vårt ledelsessystem og funnet overensstemmelse med kravene internasjonal standard av kvalitetssikringsstandard ISO/IEC-17025:2017 «Generelle krav til kompetanse til prøvings og kalibreringslaboratorier». Norsk Akkreditering (NA) er det offisielle akkrediteringsorganet i Norge. Scalibra er akkreditert av NA med akkrediteringsnummer CAL 031. Vårt laboratorium ble akkreditert for første gang i 05.05.2006. Det betyr at Scalibra har lang erfaring med levering av akkrediterte kalibreringstjeneste til sine kunder. Akkrediteringen innvilges til kalibreringsmetoder innenfor et bestemt måleområde med tilknyttet måleusikkerhet. Akkrediteringsomfang av Scalibra kan lastes her.

Lurer du på noe?

Milepæl innen akkreditering

Scalibra har som målsetning å implementere alltid de oppdaterte versjoner av standardene, Det være seg tekniske kalibreringsmetoder som er utgitt av standard organer eller standarden som laboratoriet benytter i forbindelse med akkreditering av sin kalibreringsvirksomhet. ISO reviderte ISO/IEC 17025:2005 «Generelle krav til prøvings – kalibreringslaboratorier» og publiserte den reviderte versjonen i november 2017. Scalibra begynte arbeidet med tilpasning av sitt ledelsessystem etter den reviderte versjon av standarden like etter den ble publiserte.  I Norge var Scalibra det første laboratoriet som ble bedømt XX.XX.XXX  av NA etter den reviderte standard og bekreftet at Scalibra arbeider etter ISO/IEC 17025:2017.

Overbevist? Bestill din neste kalibrering nå!

Sammenlignende laboratorieprøvinger (SLP)

Det er flere begreper som anvendes for SLP på engelsk. Inter-laboratory comparison, Proficiency testing, Round robin testing er noen. SL Per en aktivitet som arrangeres av en uavhengig organisasjon, gjerne akkreditert etter ISO 17043, der et objekt sendes til flere laboratoriet etter hverandre. Deltakende laboratoriet kalibrerer objektet i henhold til sin egen kalibreringsmetode og med sitt eget utstyr, og rapporterer resultater tilbake til arrangøren. Arrangøren sammenstiller samtlige rapporterte resultater fra deltakerne og bedømmer laboratoriets prestasjonsevne ved bruk av egnede statistiske metoder. Deltagelsen i SLP sikrer at Scalibra har til enhver tid kontroll på sine egne kalibreringsmetoder og måleutstyr og at de er nøyaktige innenfor måleområde som tilbys som akkrediterte til kunder.

Lær litt mer om oss: